Polityka Środowiskowa i Polityka BHP

Nasza Spółka wyraża swój stosunek do środowiska naturalnego oraz do bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązując się:

  • poprzez podejście koncepcyjne i systemowe do stwarzania możliwości zaangażowania wszystkich pracowników i współpracowników zewnętrznych w projektowanie i realizowanie kroków mających na celu nieustanne doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem i BHP oraz wszystkich naszych procesów i każdej czynności
  • do pozostawania w trwałej zgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innymi wymaganiami w zakresie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, które odnoszą się do naszej pracy, jak też do bieżącego ich monitorowania.
  • monitorować i dokonywać ocen oddziaływania wszystkich naszych procesów i każdej czynności na środowisko wraz ze zobowiązaniem do zapobiegania i minimalizowania zanieczyszczenia i innych negatywnych oddziaływań, zachowując przy tym wysoką niezawodność, jakość i dopuszczalny poziom złożoności ekonomicznej naszych produktów
  • do zapobiegania wypadkom przy pracy i uszkodzeniu zdrowia podczas wykonywania wszelkich czynności Spółki
  • do okresowego określania celów środowiskowych i wartości docelowych oraz celów w zakresie BHP, oraz do dokonywania oceny ich spełnienia
  • realizując niniejszą politykę do umacniania – w świadomości naszych Klientów, organów kontroli oraz opinii publicznej – połączenia nazwy „REKO PRAHA, a.s.” z takimi pojęciami jak solidność, niezawodność i pewność sytuacji prawnej w zakresie ochrony środowiska i BHP.

REKO PRAHA, a.s. jest posiadaczem certyfikatu do budowania i remontów chłodni kominowych, sanacji konstrukcji betonowych, wykonywania konstrukcji monolitycznych, wykonywania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, projektowania chłodni kominowych i obiektów przemysłowych, zgodnie z normami: ČSN EN ISO 14001:2016 i ČSN OHSAS 45001:2018.