Zpracování osobních údajů – GDPR

Informace o zpracovávaných osobních údajích

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)
Naše společnost REKO PRAHA, a.s. , IČ: 61860271 (dále jen „společnost “), zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů mimo zaměstnanců.
Ve společnosti působí Informační manažer – IM. Ke dni této informace je to Ing Vladislav Grebík , telefon: 266 310 661 , mail: info@reko-praha.cz. V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím Informačního manažera.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše Následující práva.

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.
Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),
Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

osobní údaje byly zpracovány protiprávně

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.

v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit

Zpracování je protiprávní a a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití

osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby
Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.
Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR – podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.
V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu také přímo Vám.
Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování

Subjekt údajů
Kategorie osobního údaje

Osobní údaj
Účel zpracování

Právní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování
Doba uchování

Příjemci

Předání do třetí země

Automatizované rozhodování (včetně profilování)
Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností
Jméno a příjmení

Mailová adresa, telefonické spojení

IP adresa

Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)

Adresa

Datum narození
zákonná povinnost,

plnění smluvního vztahu,

důkazní prostředek,

prokázání způsobilosti
Doba uchování: 10 kalendářních roků po roce provedení posledního záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu
Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Mailová adresa

IP adresa

Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)

Adresa

Datum narození
zákonná povinnost,

smlouva,

oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)
Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 let po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

Zákazník
Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Mailová adresa

IP adresa
zákonná povinnost,

smlouva,

oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem)
Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 let po provedení záznamu

Registrační informace: 3 měsíce po zrušení registrace

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

Záznam z kamerového systému
Obrazy osoby
důkazní prostředek

ochrana bezpečnosti, zdraví a životů, ochrana majetku

Doba uchování: 2 měsíců

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Zákazník – právnická osoba
Jméno a příjmení

Oprávněný zájem

Doba uchování: do doby trvání akce

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Manželka/dítě

zaměstnance
Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele
Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
právní povinnost

důkazní prostředek
Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Majitelé společnosti
Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost

Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Statutární zástupci společnosti
Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu

Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost

Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Otisk razítka
Informace o oprávněné osobě k razítku

(např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))
důkazní prostředek

ve vztahu ke konkrétnímu použití

příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti
Základní právní základ: Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (v platném znění)
Naše společnost pracuje s následujícími základními zpracovateli osobních údajů:
Druh zpracování
Zpracovatel
Mzdová a účetní agenda
Ing. Eva Korbelová

Subjekt
údajů

Kategorie
osobního údaje

Osobní
údaj

Účel
zpracování

Právní
základ (povinnost)

Důvod
oprávněného zájmu

Další
účely zpracování

Doba
uchování

Příjemci

Předání
do třetí země

Automatizované
rozhodování (včetně profilování)

Fyzické
osoby –zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se
jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností

Jméno
a příjmení

Mailová
adresa, telefonické spojení

IP
adresa

Rodné
číslo (
tyto
a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních
dokladů zaměstnance –např. Osvědčení o odborné způsobilosti
v požární ochraně
)

Adresa

Datum
narození

zákonná
povinnost,

plnění
smluvního vztahu,

důkazní
prostředek,

prokázání
způsobilosti

Doba
uchování
:
10 kalendářních
roků po
roce provedení posledního záznamu

Kvalifikační
doklady: 5 let po skončení plnění

Případní
příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění
přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady,
právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Fyzické
osoby jednající na základě obchodního vztahu

Jméno
a příjmení

Adresa
trvalého pobytu

Mailová
adresa

IP
adresa

Rodné
číslo (
tyto
a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních
dokladů zaměstnance –např. Osvědčení o odborné způsobilosti
v požární ochraně
)

Adresa

Datum
narození

zákonná
povinnost,

smlouva,

oprávněný
zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)

Doba
uchování:

Smlouvy/objednávky
atd. 10 let po provedení záznamu

Kvalifikační
doklady: 5 let po skončení plnění

Případní
příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor,
právník společnosti

Zákazník

Jméno
a příjmení

Adresa
trvalého pobytu

Mailová
adresa

IP
adresa

zákonná
povinnost,

smlouva,

oprávněný
zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem)

Doba
uchování:

Smlouvy/objednávky
atd. 10 let po provedení záznamu

Registrační
informace: 3 měsíce po zrušení registrace

Případní
příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor,
právník společnosti

Záznam
z kamerového systému

Obrazy
osoby

důkazní
prostředek

ochrana
bezpečnosti, zdraví a životů, ochrana majetku

Doba
uchování:
2
měsíců

Případní
příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění
přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány
a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních
údajů

Zákazník –právnická
osoba

Jméno
a příjmení

Oprávněný
zájem

Doba
uchování: do doby trvání akce

Případní
příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění
přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány
a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních
údajů

Manželka/dítě

zaměstnance

Příjmení
a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele

Jméno,
příjmení a rodné číslo dítěte

právní
povinnost

důkazní
prostředek

Doba
uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly
údaje zaúčtovány

Případní
příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění
přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor,
právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Majitelé
společnosti

Jméno
a příjmení

Adresa
trvalého pobytu

Identifikátor
osobního dokladu

právní
povinnost

Doba
uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly
údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní
příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění
přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní
zpracovatelé osobních údajů

Statutární
zástupci společnosti

Jméno
a příjmení

Adresa
trvalého pobytu

Identifikátor
osobního dokladu

právní
povinnost

Doba
uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly
údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní
příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění
přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní
zpracovatelé osobních údajů

Otisk
razítka

Informace
o oprávněné osobě k razítku

(např.
Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))

důkazní
prostředek

ve
vztahu ke konkrétnímu použití

příjemci,
případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník
společnosti